Lechia Sędziszów - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Menu główne

Logowanie

Wyszukiwarka

Zegar

 

 

Statystyki drużyny

Program szkoleniowy - p.nożna

 

 

                                     Program własny edukacji

z piłki nożnej

dla chłopców Gimnazjum

w Sędziszowie Młp.

 

 

 

 

„Pięknym w piłce nożnej jest to, że nigdy nie wiadomo, jakim wynikiem skończy się mecz.” ( Sepp Herberger).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 Autor

 

             Leszek Marć

 

                 Publiczne Gimnazjum

                                               w Sędziszowie Małopolskim

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

 

  Wstęp.                                                                                          Str. 3
 

  Historia Piłki Nożnej                                                                   Str.4

 

  Program szkolenia w piłce nożnej- złożenia metodyczne.             Str.5-6
 

  Struktura procesu treningowego.                                                 Str.7
 

  Technika.                                                                                     Str.8

 

  Taktyka.                                                                                       Str.8

 

  Warunki realizacji procesu szkoleniowo wychowawczego.               Str.9

 

  Cele i zadania pracy.                                                                    Str.10

 

  Plan wynikowy.                                                                            Str.11-35

 

  Literatura.                                                                                      Str. 36

 

 

 

 

 

 

 

1.Wstęp.

 

 

Piłka nożna (Humanistyczna encyklopedia sportu, 1987) – zespołowa gra między dwoma drużynami po 11 graczy, w tym bramkarz. Jej istotą jest uderzanie piłki przy pomocy nóg lub dowolnej części ciała z wyjątkiem ręki. Zakaz używania rąk nie dotyczy bramkarza.

Gra w piłkę nożną  – to wielowarstwowy, dynamicznie zmieniający się w czasie układ sytuacji atakowania lub obrony. Głównym elementem sytuacji w grze jest zawodnik, który posiadając określone dyspozycje podejmuje decyzje o działaniu indywidualnym lub grupowym. Działając w sytuacjach, stara się realizować cele i zadania gry.

Strategia gry w piłkę nożną  to sposób działania zespołowego składający się z taktyk podporządkowanych realizacji celów głównych gry, czyli zwycięstwa.

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze są sprzężeni zwrotnie z pozostałymi i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Gra w piłkę nożną opera się także na działaniu indywidualnym gracza. Każda czynność każdego zawodnika podporządkowana jest wspólnym założeniom i wspólnemu planowi gry. Zawodnicy muszą rozumieć się wzajemnie i pomagać sobie w czasie gry oraz asekurować się w trudnych sytuacjach.

Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej.

Podstawy piłki nożnej to technika, opanowanie piłki i zrozumienie gry przez pojedynczych piłkarzy.

 

 

 

2.  Historia piłki nożnej.

 

               Historia nowożytnej piłki nożnej liczy sobie niecałe 120 lat. Pomimo to ludzie już od kilku tysięcy lat znali sztukę gry w piłkę nogami. Dzięki starożytnym rysunkom nagrobnym można się dowiedzieć, że w Egipcie już 2000 lat temu kopano piłkę. Oczywiście i w starożytnej Grecji oraz w Imperium Rzymskim znano podobne do futbolu gry. Do dzisiejszych czasów zachowały się wzmianki o greckim Episkyros, czy też o rzymskim Harpastum bądź też Calcio. Podczas swoich wypraw wojennych Rzymianie musieli przynieść ze sobą te gry na Wyspy Brytyjskie. W nowożytnej Angli i Szkocji międzyVIII a XIX wiekiem narodziła się ogromna pasja do gry w piłkę. Za sprawą angielskich marynarzy piłka nożna dostała się do innych krajów Europy.

             W 1904 roku na konferencji w Paryżu powstała Międzynarodowa Federacja Piłkarska – FIFA. Konferencję zbojkotowali Anglicy, jednak po roku widząc rozwój Federacji przystąpili do niej. Pierwsze Mistrzostwa ( Puchar Świata) zorganizowano w 1930 r. w Urugwaju.

             Sport na ziemiach polskich zaczął rozwijać się znacznie później niż w innych krajach, głównie ze względu na to, że ziemie te znajdowały się pod zaborami- pierwszy mecz rozegrano w roku 1894 we Lwowie w ramach uroczystości otwarcia Wystawy Krajowej.

Dr Jordan- twórca Parku (1888) – położył duże zasługi w rozwoju piłki nożnej w Polsce. W parku na Błoniach powstało szereg boisk, na których młodzież grała w piłkę. W 1906 roku powstały w Krakowie kluby „Cracovia” i „Wisła” , a w kolejnych latach również w innych miastach Galicji: w Przemyślu, w Rzeszowie, w Tarnowie.

             Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku w Krakowie utworzono Polski Związek Piłki Nożnej. Pierwszym prezesem został dr Edward Cetnarowski , długoletni prezes „Cracovi”.

              W roku 1923 PZPN przystąpił do FIFA. Pierwszym mistrzem Polski została „Cracovia”(1921).

W roku 1927 powstała w Polsce Liga. Od tego czasu mistrz Ligi zostawał równocześnie mistrzem Polski, z wyjątkiem roku 1951, kiedy to mistrzem Polski ogłoszono zdobywcę Pucharu.

 

 

3.     Program szkolenia w piłce nożnej-  założenia metodyczne.

 

         Prawidłowy rozwój karier sportowych piłkarzy w znacznej mierze zależy od przyjętej koncepcji wieloletniego procesu szkolenia. Decydujący wpływ na tempo i poziom rozwoju sportowego wywierają dwie grupy czynników:

·        naturalne procesy rozwojowe, obejmujące dynamikę wzrastania, dojrzewania i różnicowania organizmu, co jest przede wszystkim funkcją uwarunkowań genetycznych.

·        wielkość i charakter stosowanych obciążeń wysiłkowych, które obejmują różnorodne metody, formy i środki treningu.

          Racjonalny program wieloletniego szkolenia powinien w optymalny sposób                     uwzględniać relacje zachodzące między tymi czynnikami.

         Wieloletni program szkolenia piłkarzy ma charakter bardzo elastyczny, ramowy i jest efektem doświadczeń i rozwiązań metodycznych wielu pokoleń polskich trenerów. Reasumując te doświadczenia można z metodycznego punktu widzenia wyróżnić w nim 5 etapów pracy:

1. Etap przygotowania wstępnego(do 10 roku życia).

Do najważniejszych zadań tego etapu zalicza się:

·        dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu,

·        zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia

·        selekcja do dalszego procesu szkolenia

·        opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną,

·        wszechstronna stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych(szybkość, koordynacja, gibkość).

2.      Etap nauczania podstawowego(11-13 lat).

·        podnoszenie zdrowotności i tężyzny organizmu,

·        kształtowanie cech woli ze szczególnym zwracaniem uwagi na godzenie nauki z zajęciami szkoleniowymi,

·        zwiększenie potencjału możliwości sprawnościowych,

·        opanowanie wszechstronnych umiejętności technicznych

·        wykorzystanie posiadanych umiejętności technicznych w różnych formach gry.

 

3.      Etap doskonalenia opanowanych umiejętności(14-15 lat).

 

·        wszechstronne przygotowanie organizmu do wysiłku piłkarskiego,

·        ugruntowanie wartości moralno- etycznych obowiązujących w sporcie,

·        wzbudzenie stałej potrzeby podnoszenia własnych umiejętności,

·        rozwinąć w wymaganym zakresie poziom sprawności ogólnej,

·        nauczyć i doskonalić w różnych sytuacjach wszystkie elementy techniki specjalnej z możliwością stosowania ich w grze,

·        opanować wybrane umiejętności z zakresu taktyki atakowania i obrony gry w piłkę nożną,

·        stwarzać warunki systematycznego sprawdzania swoich umiejętności w ramach gry właściwej.

4.      Etap trenowania (16-17 lat).

·        rozwijanie zdolności do znoszenia znacznych obciążeń treningowych efektywnie wpływających na adaptację organizmu do wymogów gry właściwej,

·        podnoszenie umiejętności specjalistycznych związanych z grą na określonej pozycji,

·        zwiększenie efektywności działań techniczno taktycznych w zakresie gry w obronie i w ataku,

·        podwyższenie poziomu specjalnej wydolności fizycznej i wiodących cech motorycznych,

·        ukształtowanie cech wolicjonalnych na wysokim poziomie,

·        przekazywanie wiedzy taktycznej, charakterystycznej dla tej grupy wiekowej.

5.      Etap kształtowania maksymalnych możliwości (od 18 roku życia).

·        systematyczne trenowanie piłkarzy poprzez właściwy dobór obciążeń treningowych,

·        rozwijanie świadomości i aktywności piłkarzy,

·        osiągnięcie pułapu indywidualnych możliwości w zakresie wydolności tlenowej i beztlenowej,

·        doskonalenie zdolności do szybkiego i twórczego rozwiązywania różnorodnych sytuacji występujących w grze,

·        prezentowania wysokiego morale sportowego- stabilizacja wiodących cech woli na maksymalnym poziomie.

 

 

 

4.     Struktura procesu treningowego.

 

          Osiągnięcie wysokiego wyniku następuje na drodze wieloletniej, systematycznej i podzielonej na cykle pracy. Ze względu na czas trwania, cykle szkoleniowe dzielą się na :

 

4.1  Makrocykl ( cykl długi) – wieloletni cykl, składający się z z etapów szkolenia podstawowego, ukierunkowanego, specjalistycznego i mistrzowskiego. W szkoleniu sportowym stosuje się najczęściej cykle roczne i półroczne. Każdy z nich zawiera trzy okresy i podokresy treningowe:

a)      okres przygotowawczy – w okresie tym zaniedbania treningowe, a szczególnie niewystarczające narastanie objętości obciążeń, wywołuje niski przyrost wydolności, sprawności ogólnej, co jest warunkiem dalszego rozwoju formy sportowej. Ważną rolę w precyzowaniu czasu trwania okresu przygotowawczego odgrywają czynniki indywidualne, takie jak: staż treningowy oraz przyswajalność obciążeń. W pracy z młodzieżą trzeba przyjąć zasadę : im krótszy staż treningowy, tym dłuższy i „spokojniejszy” okres przygotowawczy.

b)      okres startowy -  jest on wyjątkowo ważny, ponieważ sprawdzana jest w nim skuteczność zastosowanych rozwiązań szkoleniowych. Najpraktyczniejsze opracowanie planu okresu startowego winno rozpoczynać się od najważniejszej imprezy przy uwzględnieniu takich czynników jak:

-     liczba startów niezbędnych dla danej drużyny do uzyskania i ustabilizowania wysokiej      formy sportowej.

-     terminy najważniejszych zawodów

-     długość cyklu bezpośredniego przygotowania startowego

-     przerwy między zawodami potrzebne dla odnowy i treningu, specyficzne dla piłki nożnej  między rundą wiosenną a jesienną.

       c)  okres przejściowy- celem jest możliwie pełna odnowa sił fizycznych i          psychicznych. Ważne jest tu przestawienie organizmu na mniejsze obciążenie, mniejszą intensywność i mniejszy zakres pracy

 

4.2    Mezocykl ( cykl średni) – mniejsze ogniw procesu szkolenia tworzą mezocykle składające się z kilku mikrocykli( od 3 do 6). Mezocykle różnią się od siebie charakterem pracy, która jest inna w różnych fazach makrocyklu np.:

 

-         mezocykle wprowadzające

-         mezocykle podstawowe

-         mezocykle kontrolno przygotowawcze

-         mezocykle przedstartowe

-         mezocykle startowe

-         mezocykle pośrednie

 

4.3    Mikrocykl ( cykl krótki) – zawiera od 3 do 10 jednostek treningowych, najczęściej zawiera się jednak w 7 dniach. Uważa się,  że pojedynczy mikrocykl składa się z dwóch faz, tj. stymulującej, której efektem jest poziom zmęczenia oraz odbudowującej, odnoszącej się do usunięcia zmęczenia i wejścia w fazę tzw. superkompensacji.

 

 

 

 

4.4    Struktura rocznego cyklu szkolenia na etapie trenowania.

 

 

Okres szkolenia

      Podokres-mezocykl

Cykl letni II

Cykl zimowy I

 

 

Przygotowawczy

Sprawności ogólnej

 

2.01-15.02

Sprawności

 ukierunkowanej

1.08- 15.08

16.02-28.02

Sprawności specjalnej

16.08-31-08

1.03-31.03

Startowy

Startowy

1.09-15.11

1.04-30.06

Przejściowy

 

Roztrenowani

16.11-20.12

 

Czynnego wypoczynku

21.12-01.01

1.07-1.08

 

 

5.     Technika

 

          Technika jest to umiejętność swobodnego i skutecznego wykonywania wszelkich czynności ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry. Technika jest podstawą szkolenia, ale nie może być izolowana od taktyki, musi służyć założeniom gry oraz iść w parze z przygotowaniem kondycyjnym.

 

Technikę piłki nożnej dzielimy na :

 

-         ogólną,

-         ukierunkowaną do której się zalicza: zmiany tempa i kierunku biegu, starty, zatrzymania i wyskoki,

-          specjalną, w skład której wchodzą: uderzenia piłki, przyjęcie, prowadzenie, drybling, zwód, odbieranie piłki, wślizg, gra ciałem, gra bramkarza i wrzut z linii bocznej.

 

6.     Taktyka

 

        Taktyka jest przemyślanym sposobem walki sportowej( gry) z przeciwnikiem w ramach obowiązujących przepisów, opartym na umiejętnościach i współdziałaniu poszczególnych zawodników oraz odpowiednim dostosowaniu się do okoliczności, w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

        System gry jest to określony sposób ustawienia i poruszania się zawodników na boisku, polegający na przydzieleniu każdemu z nich pozycji wyjściowej i docelowej w atakowaniu i bronieniu, zmierzający do osiągnięcia zamierzonego celu. Styl gry jest zespołem podobnych i często powtarzających się zagrań stosowanych w czasie gry.

        Szkoły piłkarskie określają charakterystyczne właściwości sposobu gry w ramach ustalonego kierunku szkolenia, uwzględniając narodowy charakter( temperament) zawodników, warunki etniczne, socjalne, ekonomiczne i geograficzne.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Warunki  realizacji procesu szkoleniowo- wychowawczego.

 Założenia organizacyjno-programowe.

Założenia organizacyjno-programowe zostały określone w oparciu o własne   doświadczenia w szkolnictwie oraz w klubie sportowym.

Cele:

1.      Stworzenie młodzieży uzdolnionej piłkarsko warunków organizacyjno-szkoleniowych do podnoszenia i rozwoju umiejętności.

2.      Wykształcenie prawidłowych postaw do wyczynowego uprawiania sportu oraz podwyższenia poziomu sportowego.

3.      Uzupełnienie funkcjonującego systemu przygotowania młodzieży do gry piłkę nożną realizowane przez kluby sportowe.

Założenia organizacyjne:

1.      Nabór dzieci uzdolnionych sportowo (druga selekcja).

2.      Ograniczenie uczniów do 26.

3.      Udział zespołu klasowego w rozgrywkach w ramach kalendarza imprez SZS i Podkarpackiego ZPN .

Utworzona klasa ,  funkcjonuje na zasadach klasy sportowej o profilu piłka nożna w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Aby w pełni można było realizować plan szkoleniowo-wychowawczy z uczniami o istotnych uzdolnieniach w kierunku mini piłki nożnej klasa powinna liczyć nie więcej jak 26 uczniów. Ze względu na indywidualizację szkolenia grupy szkoleniowe powinny liczyć 12 – 15 osób. Liczba uczniów w klasie zgodna jest także z założeniami reformy oświatowej, która zakłada, że klasa powinna liczyć 24 – 26 uczniów.

Bardzo ważną i istotną sprawą jest zabezpieczenie  wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, która będzie kierowała procesem szkoleniowym uczniów – sportowców.

Tak więc, aby klasa sportowa o profilu piłkarskim mogła istnieć, w szkole powinien być nauczyciel- trener ze specjalizacją II stopnia z zakresu piłki nożnej.

Nie mniej ważne jest zabezpieczenie odpowiedniej bazy szkoleniowej. Szkoła powinna dysponować, co najmniej jednym pełno wymiarowym boiskiem oraz halą sportową, nie wspominając o koniecznym sprzęcie sportowym (trenażery, piłki itp.)

 

8.     Cele i zadania pracy.

 Od dłuższego czasu na arenie międzynarodowej polscy piłkarze nie odnoszą większych sukcesów. Ilość zawodników polskich, grających w czołowych klubach europejskich jest znikoma. Polscy piłkarze prezentują niski i średni poziom sportowy.

Najczęściej brak jest pieniędzy na profesjonalne funkcjonowanie i pełną opiekę nad uzdolnionym zawodnikiem. Zajęcia w klubach najczęściej ograniczają się do dwóch, trzech treningów w tygodniu. W związku z tym nie można mówić tutaj o indywidualizacji treningu, gdyż tak mała liczba zajęć zmusza trenerów do zajmowania się całym zespołem nie uwzględniając bardzo istotnej, indywidualnej pracy z zawodnikiem. W większości przypadków kluby sportowe nie są w stanie stworzyć uzdolnionym sportowo chłopcom warunków organizacyjno-sportowych umożliwiających wykształcenie prawidłowych postaw do wyczynowego uprawiania sportu oraz podwyższenia poziomu sportowego na zasadzie indywidualizacji.

Dlatego też konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-szkoleniowych, które zwiększą efektywność procesu przygotowania dzieci i młodzieży do profesjonalnej gry zespołowej

Funkcjonowanie w szkole  klasy sportowej  dla młodzieży uzdolnionej piłkarsko może być jednym z rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój piłki nożnej, a szczególnie na wychowanie wielu zawodników, być może nawet przyszłych reprezentantów kraju.

 

 

 

 

 

 

 

9.  Plan pracy – piłka nożna

 

 

 

Roczny plan pracy z  wychowania fizycznego dla klasy

 sportowej chłopców- profil piłka nożna.

 

 

 

Budżet godzin

 

 

 

 

 

Technika

 

Taktyka

 

 

Teoria

 

Style

gry

 

Metodol

treningu.

 

Gry taktyczne

 

Motoryka

 

Siłownia

 

Historia

piłki

 

Przepisy

gry

 

Rekr.

szachy

 

Razem

 

65

 

55

 

24

 

 

10

 

8

 

14

 

14

 

11

 

6

 

3

 

 

30

 

240

 

 

 

 

 

           

             Plan pracy został opracowany w oparciu o Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Mirosławy Śmiglewskiej(nr dopuszczenia DKW- 4014- 290/99) oraz „Piłka Nożna”- podręcznik dla studentów i nauczycieli autorstwa: Leszek Bednarski oraz „Technika, taktyka piłki nożnej” – Jerzy Talaga.

 

 

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

TECHNIKA OGÓLNA

 

 

 

Technika biegu i startów.

 

1

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem                         

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

- dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Technika wyskoków z odbicia jednonóż, obunóż, wieloskoki.

 

2

 

 

Starty z różnych pozycji, zmiana tempa, zmiana kierunku.

 

3

 

 

Zatrzymania, zwody bez piłki, krok dostawny, przekładanka.

 

4

 

 

Wyskok dosiężny, doskok do piłki, pady.

 

 

5

 

 

UDERZENIA  NOGĄ

 

Uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy.

 

 

6

 

 

Uderzenia piłki wewnętrznym podbiciem.

 

 

7

 

 

Uderzenia piłki zewnętrznym podbiciem.

 

 

8

 

 

Uderzenia piłki prostym podbiciem.

 

 

9

 

 

Uderzenia piłki głową z miejsca na wprost.

 

10

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

UDERZENIA GŁOWĄ I SYTUACJ.

 

 

 

 

PRZYJĘCIA PIŁKI

 

 

Uderzenia piłki głową z miejsca do tyłu.

 

 

11

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania.

 

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

 

 

Uderzenia piłki głową z wyskoku z odbicia jedną i obiema nogami.

 

12

 

 

Uderzenia piłki głową z wyskoku ze zmianą kierunku w bok.

 

13

 

 

Uderzenia piłki boczną częścią czoła.

 

 

14

 

 

Uderzenia sytuacyjne : szpicem, piętą, kolanem, zewn. częścią stopy, podeszwą.

 

15

 

 

Uderzenia sytuacyjne : czubkiem głowy, barkiem, klatka piersiową, brzuchem.

 

16

 

 

PRZYJĘCIA  PIŁKI

 

 

 

 

Przyjęcie piłki podeszwą.

 

17

 
 

 

Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy.

 

 

18

 

 

Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy.

 

 

19

 

 

Przyjęcie piłki klatką piersiową.

 

20

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

 

Przyjęcie piłki głowa i udem.

 

 

21

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Przyjęcie piłki piętą i goleniami.

 

 

22

 

 

PROWADZENIE   PIŁKI

 

 

Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy.

 

23

 

 

Prowadzenie piłki prostym podbiciem.

 

 

24

 

 

Prowadzenie piłki zewnętrznym podbiciem.

 

 

25

 

 

Prowadzenie piłki w linii prostej, łamanej, krzywej.

 

26

 

 

Prowadzenie piłki sytuacyjne : ze zmianą kierunku, naskoki, bokiem, tyłem.

 

27

 
          

ZWODY

 

Zwód pojedynczy z piłką.

 

28

 

 

Zwód podwójny z piłką.

 

 

29

 

 

Zwód z zawróceniem piłki.

 

 

30

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

ZWODY  Z   PIŁKĄ

 

 

 

Zwód przez przepuszczenie piłki między nogami..

 

31

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Zwód w dryblingu z zatrzymaniem podeszwą.

 

32

 

 

Zwód z przeniesieniem stopy nad piłka.

 

 

33

 

 

Zwód przez podwójną przekładankę.

 

 

34

 

 

Zwód przez minięcie piłką przeciwnika.

 

 

35

 

 

Zwód z obrotem nad piłką.

 

 

36

 

 

Zwód z przeniesieniem piłki nad głową.

 

 

37

 

 

Zwody sytuacyjne : z odwiedzeniem stopy, z zatrzymaniem podeszwą, zwód do boku.

 

38

 

 

 

 

 

Odbieranie piłki przez wyprzedzenie.

 

 

39

 

 

Odbieranie piłki przez wybiegnięcie.

 

40

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

ODBIERANIE   PIŁKI

 

 

 

Odbieranie piłki przez wyskok przed przeciwnika.

 

41

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Odbieranie piłki w momencie przyjęcia.

 

 

42

 

 

Odbieranie piłki przez wygarnięcie.

 

 

43

 

 

Odbieranie piłki przez doskok.

 

 

44

 

 

Odbieranie piłki przez wybicie.

 

 

45

 

 

Odbieranie piłki przez wślizg.

 

 

46

 

 

GRA  CIAŁEM

 

Gra ciałem w atakowaniu barkiem.

 

 

47

 

 

Gra ciałem w ataku po  blokowaniu piłki nogą bliższą.

 

48

 

 

Gra ciałem w bronie bark w bark.

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

Gra ciałem w obronie w walce o górna piłkę.

 

51

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Gra ciałem w obronie tułowiem i rękami.

 

 

52

 

 

TECHNIKA    BRAMKARZA

 

 

 

 

 

 

Technika bramkarza postawa wyjściowa.

 

 

53

 

 

Poruszanie się w bramce bramkarza.

 

 

54

 

 

Chwyty piłki w kontakcie z podłożem.

 

 

55

 

 

Chwyty piłki z upadkiem.

 

 

56

 

 

Piąstkowanie, wypchnięcie piłki.

 

 

57

 

 

Przerzut piłki nad poprzeczką.

 

 

58

 

 

Podanie bramkarza ręką.

 

 

59

 

 

Podanie bramkarza nogą –wykop.

 

60

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

WYRZUT   PIŁKI

 

 

Wyrzut piłki z miejsca.

 

 

61

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Wyrzut piłki z miejsca po jednym kroku z dostawieniem nogi.

 

62

 

 

Wyrzut piłki z krótkiego rozbiegu .

 

 

63

 

 

Wyrzut piłki z pełnego rozbiegu z dostawieniem stopy.

 

64

 

 

Wyrzut piłki z pełnego rozbiegu z upadkiem

 

65

 

 

TAKTYKA   ATAKU

 

Jak  ocenić taktykę ataku.

 

 

66

 

 

Zasady gry ofensywnej.

 

 

67

 

 

Przejście z obrony do ataku.

 

 

68

 

 

Geometria ataku.

 

 

69

 

 

Atakowanie a przygotowanie kondycyjne.

 

70

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

ATAK  POZYC.

 

 

Atak pozycyjny w systemie 1-4-4-2.

 

71

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Atak pozycyjny w systemie 1-4-3-3.

 

 

72

 

 

Atak pozycyjny w systemie 1-4-5-1.

 

 

73

 

 

TAKTYKA   ATAKU

 

Otwieranie gry.

 

 

74

 

 

Włączanie się obrońców do ataku.

 

 

75

 

 

Chcąc atakować pamiętaj o obronie.

 

 

76

 

 

Straty piłki w ataku.

 

77

 

 

Liczba napastników a organizacja gry  obronnej.

 

78

 

 

Atakowanie obrony strefowej.

 

 

79

 

 

Atak kombinowany przy grze na spalony.

 

80

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

ATAK, KOMB. I SZYBKI

 

 

Atak kombinowany z wysuniętym środkowym napastnikiem.

 

81

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z

aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Atak kombinowany z dwoma środkowymi napastnikami.

 

82

 

 

Atak kombinowany z cofniętymi środkowymi napastnikami.

 

83

 

 

Atak szybki zorganizowany.

 

 

84

 

 

Atak szybki niezorganizowany.

 

 

85

 

 

 

TAKTYKA  ATAKU

 

Gra głową w ataku.

 

 

86

 

 

Podania piłki w ataku.

 

 

87

 

 

Gra długim podaniem w ataku.

 

 

88

 

 

Gra 1x1 w ataku.

 

 

89

 

 

Gra 2x2 w ataku.

 

90

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

Zawodnik w luce ataku.

 

91

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

SFG

 

 

Stałe fragmenty gry w ataku i obronie.

 

 

92

 

 

SFG – rzut wolny pośredni.

 

 

93

 

 

SFG – rzut wolny bezpośredni.

 

 

94

 

 

SFG – rzut karny.

 

 

95

 

 

SFG – rzut rożny.

 

 

96

 

 

SFG – wrzut z autu.

 

 

97

 

 

SGG – wrzutka w pole karne.

 

 

98

 

 

 

 

 

Charakterystyka współczesnej gry obronnej.

 

 

99

 

 

Rodzaje obrony w piłce nożnej.

 

100

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

TAKTYKA  OBRONY

 

Obrona strefowa w linii.

 

 

101

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Obrona „każdy swego”.

 

 

102

 

 

Obrona kombinowana z opiekunami.

 

 

103

 

 

Obrona kombinowana wzmocniona.

 

 

104

 

 

Obrona z podwójnym stoperem.

 

 

105

 

 

Obrona kierunkowa, głęboka.

 

 

106

 

 

Obrona tzw. „rygiel szwajcarski.”

 

 

107

 

 

Obrona przez grę na spalony.

 

 

108

 

 

Obrona beton.

 

 

109

 

 

Obrona przeciw zmianie miejsc.

 

110

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

TAKTYKA  OBRONY

 

Obrona przeciw środkowym rozgrywającym.

 

111

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Obrona z wymiataczem.

 

 

112

 

 

Obrona z libero.

 

 

113

 

 

Presing we współczesnej piłce nożnej.

 

 

114

 

 

Krycie przeciwnika bez piłki.

 

 

115

 

 

Krycie przeciwnika z piłka.

 

 

116

 

 

Skracanie i zawężanie pola gry.

 

 

117

 

 

Podwajanie i potrajanie.

 

 

118

 

 

Aktywna strefa – przesuwanie w kierunku piłki.

 

119

 

 

Piony współdziałania na boisku.

 

120

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

TEORIA

 

Nowy przepis o spalonym.

 

 

121

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Straty i przechwyty piłki.

 

 

122

 

 

Działania w różnych fazach gry.

 

 

123

 

 

Gra obrońców w strefach.

 

 

124

 

 

Przegląd współcześnie stosowanych systemów gry.

 

125

 

 

Bramkarz czy gracz w bramce.

 

 

126

 

 

Budowanie gry ofensywnej.

 

 

127

 

 

Czy wyrzut piłki z autu jest ważny.

 

 

128

 

 

Jak się bronić podczas rzutów rożnych.

 

 

129

 

 

Charakterystyka rzutów wolnych w obronie.

 

130

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

TEORIA

 

Strach a skuteczność działania.

 

 

131

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Gra w osłabieniu liczbowym.

 

 

132

 

 

Jaką taktykę gry stosują najlepsze drużyny w Europie.

 

133

 

 

Co różni przegrywającego od wygrywającego w piłce nożnej.

 

134

 

 

Poziom techniczny a skuteczność w grze.

 

 

135

 

 

Szkolenie młodzieży w innych krajach.

 

 

136

 

 

Co to jest bank informacji.

 

 

137

 

 

Piłka nożna halowa – futsal.

 

 

138

 

 

 

 

 

System gry klasyczny.

 

 

139

 

 

.System gry włoski.

 

140

 

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

SYSTEMY, SZKOŁY, STYLE

 

System gry austryiacki.

 

141

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Systemy gry: 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-3-5-2.

 

142

 

 

Styl gry w piłkę nożną szkocki.

 

 

143

 

 

Charakterystyka angielskiego stylu gry.

 

 

144

 

 

Środkowoeuropejski styl gry.

 

 

145

 

 

Szkoła piłkarska austryjacka.

 

 

146

 

 

Szkoła piłkarska węgierska i czeska.

 

 

147

 

 

Szkoła piłkarska łacińska i południowo  - amerykańska.

 

148

 

 

 

 

 

Metody treningowe piłki nożnej.

 

149

 

 

.Formy treningowe piłki nożnej.

 

150

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

METODOLOGIA  TRENINGU

 

Metodologia treningu piłkarskiego.

 

 

151

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Struktura treningu w cyklu rocznym.

 

 

152

 

 

Przykładowy plan organizacyjny.

 

 

153

 

 

Przykładowy mikrocykl treningowy.

 

 

154

 

 

Rozgrzewka jej znaczenie i formy.

 

 

155

 

 

Przykłady ćwiczeń i organizacji rozgrzewki przed treningiem i zawodami.

 

156

 

 

 

MOTORYKA

 

Koordynacyjne zdolności motoryczne.

 

 

157

 

 

Ćwiczenia koordynacji ruchowej.

 

 

158

 

 

Przykłady zajęć treningowych z ćwiczeniami koordynacyjnymi.

 

159

 

 

.Ćwiczenia skocznościowe.

 

160

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

MOTORYKA

 

Przykłady zajęć treningowych z ćwiczeniami skocznościowymi.

 

161

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Ćwiczenia gibkościowe.

 

 

162

 

 

Przykłady zajęć treningowych z ćwiczeniami gibkościowymi.

 

163

 

 

Ćwiczenia szybkościowe.

 

 

164

 

 

Przykłady zajęć treningowych z ćwiczeniami szybkościowymi.

 

165

 

 

Ćwiczenia siłowe-  znaczenie.

 

 

166

 

 

Przykłady ćwiczeń siłowych.

 

 

167

 

 

Ćwiczenia wytrzymałościowe.

 

 

168

 

 

Przykłady zajęć treningowych z akcentem wytrzymałościowym.

 

169

 

 

.Ćwiczenia techniczno – taktyczne – gry.

 

170

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

GRY

 

Gra piłkarska w formie ścisłej.

 

 

171

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Fragmenty gry piłki nożnej.

 

 

172

 

 

Gra szkolna 4x4.

 

 

173

 

 

Gra  właściwa 11x11.

 

 

174

 

 

Gra uproszczona.

 

 

175

 

 

Małe gry taktyczne 1x1.

 

 

176

 

 

Małe gry taktyczne 2x2.

 

 

177

 

 

Małe gry 3x3.

 

 

178

 

 

Małe gry taktyczne 5x5.

 

 

179

 

 

.Gra taktyczna 2x1.

 

180

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

GRY

 

 

Gra taktyczna 3x2.

 

 

181

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

 

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Gra taktyczna 4x3.

 

 

182

 

 

Gra taktyczna 5x4.

 

 

183

 

 

Gra właściwa z założeniami taktycznymi.

 

 

184

 

 

SIŁOWNIA

 

Ćwiczenia siłowe na klatkę piersiową.

 

 

185

 

 

Barki – ćwiczenia wzmacniające.

 

 

186

 

 

Grzbiet – zestaw ćwiczeń.

 

 

187

 

 

Brzuch – różne formy wzmacniania brzucha.

 

188

 

 

Uda – wzmacnianie dolnych partii mięśniowych.

 

189

 

 

Biceps – ćwiczenia ze współćwiczącym.

 

190

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

SIŁOWNIA

 

Łydki – ćwiczenia rozciągające.

 

 

191

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Przedramiona – zestaw ćwiczeń.

 

 

192

 

 

Mięśnie czworoboczne – kaptury – wzmacnianie.

 

193

 

 

Pośladki – zestaw ćwiczeń.

 

 

194

 

 

Trening domatora – samodzielne wykonywanie ćwiczeń.

 

195

 

 

 

TEORIA

 

Dekalog piłkarza nożnego.

 

 

196

 

 

Motto piłkarza.

 

 

197

 

 

Zadania zawodników w ustawieniu taktycznym 1-4-4-2.

 

198

 

 

Odnowa biologiczna, jej formy.

 

 

199

 

 

.Odżywianie i dieta piłkarza nożnego.

 

200

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

Postępowanie przy urazach piłkarskich.

 

201

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

HISTORIA  - VIDEO

 

Historia piłki europejskiej.

 

 

202

 

 

Czarodzieje futbolu światowego.

 

 

203

 

 

Piłka nożna w Afryce.

 

 

204

 

 

Mroczne strony futbolu.

 

 

205

 

 

Piłka ligowa w Polsce.

 

 

206

 

 

Historia polskiej piłki nożnej.

 

 

207

 

 

PRZEPISY

 

Przepisy piłki nożnej dotyczące boiska.

 

 

208

 

 

Sygnalizacje sędziowskie.

 

 

209

 

 

.Przepisy piłki nożnej dotyczące gry.

 

210

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

SZACHY - REKREACJA

 

Szachownica i jej opis.

 

1

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z

aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Znaczenie bierek szachowych.

 

 

2

 

 

Ustawienie bierek na szachownicy.

 

 

3

 

 

Gradacja pionów i figur.

 

 

4

 

 

Zapis wykonywanych posunięć.

 

 

5

 

 

Otwarcie gry – gambit królewski, hetmański.

 

6

 

 

Rozpoznanie szacha.

 

 

7

 

 

Mat –koniec gry .

 

 

8

 

 

Pat – rozpoznanie na szachownicy.

 

 

9

 

 

Rozegranie końcówek szachowych lekkimi figurami.

 

10

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

SZACHY  - REKREACJA

 

Końcówki szachowe ciężkimi figurami.

 

 

11

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę przez zajęciami,

 

- opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne,

 

- wybiera i pokonuje trasę krosu,    

 

- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,

 

- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania.

 

- wymienia przyczyny i skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej,    

 

- opracowuje rozkład dnia , proporcje między wysiłkiem a odpoczynkiem

-Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków podczas zajęć sportowych  omawia sposoby zapobiegania im,

 

- wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie naturalnym,

 

- wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski,

 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych,

 

dobiera strój  obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody,

 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych wcześniej reguł.

 

 

- Troszczy się o swoje zdrowie i innych

 

- przestrzega zasad bezpiczeństwa w szkole i poza nią,

 

- prowadzi zdrowy styl życia,

 

- zdrowo się odżywia,

 

- dba o higienę ciała, odzieży i otoczenia,

 

- hartuje organizm ćwicząc na świeżym powietrzu,

 

- żyje w zgodzie i przyjaźni z innymi ludźmi,

 

- pomaga innym w trudnych sytuacjach

 

- jest życzliwy.

 

 

Pojęcia przewaga, strata.

 

 

12

 

 

Broniona i nie broniona bierka.

 

 

13

 

 

Promocja piona na figurę.

 

 

14

 

 

Obrona króla przed szachem.

 

 

15

 

 

Roszada krótka, długa.

 

 

16

 

 

Odkryty szach.

 

 

17

 

 

Podwójny szach.

 

 

18

 

 

Podwójne uderzenie.

 

 

19

 

 

Osłabiona pierwsza lub ósma linia.

 

20

 

 

 

       Dział

Programu

 

 

Temat lekcji

 

 

Nr

 

Osiągnięcia szczegółowe w zakresie

 

 

 

Umiejętności

 

 

Wiadomości

 

  Postawy

 

1.

2.

 

4.

5.

6.

 

 

 

SZACHY  - REKREACJA

 

Związanie bierki szachowej.

 

 

21

Uczeń:

Uczeń:

 Uczeń:

 

- Wskazuje korzyści z aktywności fizycznej,

 

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, w kolejnych okresach życia człowieka,

 

- opracowuje zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie: brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także  ułatwiające utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

 

- planuje i wykonuje  ćwiczenia techniczne w formie toru,

 

- stosuje w grze poznane elementy taktyczno – techniczne w określonym czasie.

 

 

- Dokonuje pomiaru tętna przed i po wysiłku,

 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku,

 

- omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,

 

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach,

 

- omawia sposoby ochrony przed nasłonecznieniem,

 

- stosuje poznane umiejętności  techniczne i taktyczne w grze właściwej,

 

- wymienia zasady kulturalnego kibicowania

- Stara się panować nad negatywnymi emocjami,

 

- rozumie czym dla zdrowia jest stres,

 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych używek,

 

- jest wrażliwie nastawiony do innych,

 

- jest twórczy  kreatywny podczas gry,

 

- stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje przewagi losowej, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i porażki

 

 

Bicie w przelocie.

 

 

22

 

 

Pion wygrywa partię.

 

 

23

 

 

Kombinacje matowe.

 

 

24

 

 

Uzyskanie przewagi.

 

 

25

 

 

Przełom pionów.

 

 

26

 

 

Zakończenie partii szachowej.

 

 

27

 

 

Rozwiązywanie zadań szachowych

 

 

28

 

 

Rozgrywki szachowe.

 

 

29

 

 

Turniej szachowy.

 

30

 

 

10. Literatura

 

1. Rudolf Kapera, Dariusz Śledziewski- Piłka nożna. Szkolenie dzieci i młodzieży.

 

2. Józef Bergier- Piłka nożna dzieci i młodzieży.

 

3. Gerhard Bauer- Jak grać w Piłkę nożną.

 

4 Erich Kollat- Piłka nożna. Technika i taktyka.

 

6.      Rudolf Kapera- Piłka nożna trening dzieci.

 

7.      Leszek Bednarski, Adam Koźmin- Piłka nożna.

 

8.      Humanistyczna Encyklopedia Sportu- 1987

 

9.      Jerzy Talaga - Technika, taktyka, trening  piłki nożnej

 

10.   Miłosz Stępiński – Taktyka współczesnej piłki nożnej.

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Kalendarium

23

06-2018

sobota

24

06-2018

niedziela

25

06-2018

pon.

26

06-2018

wtorek

27

06-2018

środa

28

06-2018

czwartek

29

06-2018

piątek

Losowa galeria

Rejonowe szachy drużynowe Mielec 17.11.2015
Ładowanie...

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 71, wczoraj: 796
ogółem: 1 812 050

statystyki szczegółowe

Ankiety

Oczekiwane przez ucznia - zawodnika dyspozycje nauczyciela w. fizycznego - trenera ?


Powinności dydaktyczne wzorowego nauczyciela - trenera ?


Oczekiwane przez ucznia - zawodnika cechy nauczyciela w. fizycznego - trenera ?


Kim jesteś ?


Czego najchętniej uczysz się na lekcjach wychowania fizycznego?

Zegar